صفحه اصلی 2019-01-28T11:37:17+03:30

صدا پیشه: سرکار خانم پریسا مهدوی، ویدیو: جناب آقای علی اکبر جمالی اسکویی

انتشار کتاب اصول سخنرانی و فن بیان به شیوه TED

به لطف خداوند مهربان با قریب به یک سال تلاش گروه مدیریت پروژه امین کتاب ”اصول سخنرانی و فن بیان به شیوه TED“ با سبکی نوآورانه و متفاوت منتشر شد. کتاب رسمی آموزشی موسسه تد در سال ۲۰۱۶ به زبان انگلیسی منتشر شد و در فهرست پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار گرفت. این کتاب پس از مذاکره با آقای کریس اندرسون (مدیر موسسه تد) و دریافت نمایندگی رسمی به زبان فارسی در دنیا، با دقت فراوانی ترجمه و در ابتدای دی ماه سال 96 منتشر گشت.

برای مشاهده فهرست کتاب کلیک کنید√

در کنار چهره های جهانی در زمینه سخنرانی که محتوای این کتاب را معتبرسازی نموده اند، اساتید هم میهن‌مان در این زمینه نیز به ارزیابی آموزه های آن پرداختند که در اسلاید انتهای همین صفحه قابل مشاهده می باشند. همچنین فیلم 30 سخنرانی آموزشی تحلیل شده در کتاب به منظور کاربردی و ملموس تر شدن آموزشهای جامع نگارش شده در قالب DVD ضمیمه کتاب شده است.

معرفی گروه امین پروجکتز در سایت های خبری

بدینوسیله از همه همکاران گرامی در تهیه مراحل مختلف کتاب از جمله مدیریت محترم انتشارات آسمان خیال و سرکار خانم حائری و جناب آقای مهندس سادات کیایی تشکر ویژه می نماییم. به منظور دانلود رایگان یک فصل از کتاب (چهار تله رایج در سخنرانی) اینجا⇓ را کلیک فرمایید.

درباره نویسنده

کریس اندرسون (مدیر عامل موفق تد) با سخنرانان بسیار معروف و اثرگذاری کار کرده که حاصل آن این کتاب ارزشمند شده است که در آن از نحوه ساخت محتوای سخنرانی گرفته تا داشتن بیشترین تأثیر روی صحنه را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد.

صفحه معرفی کتاب در سایت موسسه TED

این کتاب دستور‌العمل جدید قرن بیست و یک برای ایجاد ارتباطات مؤثر است. خواندن این کتاب به همه کسانی که آماده‌اند تا با ایده‌هایشان در جهان تأثیرات بزرگی بیافرینند، قویاً پیشنهاد می‌شود، از جمله: هر کسی که بخواهد در شغل و تجارتش پیشرفت کند، هر کسی که بخواهد بر اعتبار و برند شخصی خود بیافزاید، هر سخنران و مدرسی که بخواهد با اشخاص دیگری از سراسر دنیا ارتباط برقرار کند، هر پدر و مادری که بخواهند با فرزندانش ارتباط موثری داشته باشند و حتی نوجوان و دانشجویی که بخواهد اعتماد به نفس خود را در جمع و زمان ارائه افزایش بدهد.

با توجه به اقدام برای پرداخت حق مالکیت معنوی و به منظور بهره برداری علاقه مندان به قراردادهای بین المللی عکس قرارداد با حذف موارد جزئی قابل مشاهده و دانلود می باشد.

نظرات برخی اساتید درباره کتاب

فکــر می کنــم همایــش تــد، معــرف ژانــر مقالــه در عصــر ماســت؛ همــان چیــزی کــه در قــرن هجدهــم بــه عنــوان رســاله چاپــی و در قــرن بیســتم بــه عنــوان یادداشــت روزنامــه شــناخته می شــد. ســخنرانی های تــد یــک کتابچــه راهنمــا بــرای ایــن زبــان جدیــد اســت و توســط مــردی نوشــته شــده کــه آن را بــه یــک نیــروی جهانــی تبدیــل کــرده اســت

استیون جانسون, نویسنده کتاب های «چطور به حالا رسیدیم» و «ظهور»

کلام زیبا در کتاب قرآن مبین همچون درختی تشبیه شده است که می‌تواند ثمراتی به بزرگی آسمان و پایداری یک درخت بدهد. با اشراف کامل بر محتوای این کتاب و با سابقه ۲ دهه سخنرانی مطمئن هستم که شما با خواندن و بکارگیری این کتاب می‌توانید بجای چندین سال سعی ‌وخطا، تجارب گران‌قیمتی را به یکباره کسب بنمایید.

مهندس هومن سادات کیائی, مدرس و مشاور تحول‌وتعالی فردی و تجاری

یکی از نیازهای مهم هر مدرس، سخنرانی حرفه‌ای و جذاب است. با خواندن این کتاب می‌توانید مهارت سخنرانی خود را به شیوه‌ای اثربخش افزایش بدهید و با معیارهای سختگیرانه و اصول حرفه‌ای TED آشنا شوید.

مهندس ژان بقوسیان, نویسنده و مدرس بازاریابی اینترنتی

در طول دو دهه تجربه گویندگی، اجرا و تدریس فن بیان و سخنوری این کتاب را جزء معدود منابعی دیدم که به همه جوانب یک سخنرانی به خوبی پرداخته است از آمادگی برای شروع سخنرانی، آغاز و مدیریت سخنرانی تا پایانی طلایی برای یک برنامه موفق.

فرزانه سادات معصومیان, مدرس فن بیان و سخنوری

هیچ کــس در دنیــا بهتــر از کریــس اندرســون، هنــر و علــم ســخنرانی را درک نمی کنــد. او در طــول ســال ها ســخنرانان بســیاری را تربیــت و ترغیــب کــرده (من جملــه خــود مــن) او بــه مــا کمــک کــرد تــا روی صحنــه بــه بهتریــن شــکل کار خــود را ارائــه دهیــم، حتــی زمانــی کــه شــدیدا مضطــرب و دســتپاچه بودیــم. او بــرای نوشــتن ایــن کتــاب بهتریــن شــخص بــود.  ایــن کتــاب بــرای بســیاری از مــردم هدیــه بزرگــی اســت.

الیزابت گیلبرت, نویسنده کتاب های پرفروش: «جادوی بزرگ» و «امضای همه چیز»

در سال‌هایی که مشغول تدریس مهارت‌های سخنرانی و فن بیان هستم، بدون شک استانداردتر و حرفه‌ای‌تر از سخنرانی‌های تـد ندیده‌ام. در این کتاب می‌آموزیم که چطور سخنرانی‌هایی مثل TED ارائه کنیم و ظرف مدتی کمتر از ۱۸ دقیقه مخاطبان را متحیر کنیم. چقدر خوشحالم که این کتاب فوق‌العاده اینقدر زود به فارسی ترجمه شد.

محمد پیام بهرام‌پور, مدرس فن بیان و سخنرانی

اکنــون بــرای اولیــن بــار، کریــس اندرســون و تیــم رهبــری تــد همــه آموخته هــای خــود راجــع بــه بایدهــا و نبایدهــای ســخنرانی عمومــی را ارائــه داده انــد. آیــا یــک دســتورالعمل واحــد بــرای ارائــه ســخنرانی عالــی وجــود دارد؟ البتــه کــه خیــر. امــا بــرای ایــن کار بــه مــواد لازمــی نیــاز اســت کــه تیــم تــد در اینجــا بــا ایجــاز، ذوق و هــوش (کــه خودشــان جــزو مــواد لازم هســتند) آن هــا را ارائــه داده انــد. یــک راهنمــای الهام بخــش و معاصــر بــرای هنــر بــزرگ ســخنوری.

سر کن رابینسون, رهبر اصلاحات آموزشی، نویسنده کتاب «مدارس خلاق»

این مرجع در باب آشنایی با فن سخنرانی، به عنوان یک ابزار قدرتمند در جهت رسیدن به خواسته‌ها و آرمان‌های هر فرد و یا هر جامعه، بسیار غنی و کامل است. به زعم اینجانب این کتاب برای علاقه‌مندان به این حوزه در جهت آشنا ساختن ایشان با اصول سخنرانی به روش جدید TED، از هر حیث کارآمد و مفید خواهد بود.

مهندس نیما کیمیایی, مدرس در حوزه کسب و کار

همایــش تــد هنــر کهــن خطابــه (فــن بیــان) را بــرای قــرن بیســت  و یکــم باز نویســی کــرده اســت. خداحافــظ کلمــات قلمبــه  ســلمبه آکادمیــک، اصطلاحــات آزاردهنــده علمــی، نتیجه گیری هــای اخلاقــی پرطمطــراق، ســروکله زدن بــا پاورپوینــت؛ حــالا دیگــر مــا می دانیــم کــه  «ایده هایــی کــه ارزش انتشــار دارنــد» را می تــوان حقیقتــا ً بــا کلام  واضــح و پراعتمــاد بــه نفــس انتشــار داد. شــاید ایــن کتــاب بتوانــد فــن بیــان را به عنــوان یــک مهــارت اساســی بــرای شــهروندان فرهیختــه بــه جایــگاه اصلــی خــود برگردانــد.

پروفسور استیون پینکر, استاد دانشگاه هاروارد

بی‌گمان و گزافه، مجموعه سخنرانی‌های تـد، از الهام بخش‌ترین نشست‌هایی است که  جهان در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده است. این کتاب مدخلی ارزشمند برای ورود به جهانی جدید و گفتمان نوین جهانی است.

دکتر شهریار شفیعی, بنیانگذار مفاهیم برند در ایران

ده سال تجربه سخنرانی من میگه که این کتاب ۴ نکته خیلی خیلی مثبت داره: ۱ -کاملا کاربردی و ساده نوشته شده  ۲- شصت درصد مطالب این کتاب کاملا جدیده ۳- این فقط یک کتاب نیست بلکه یک کارگاه کاملا عملی آموزش سخنرانیه ۴- تو هر شغل و هر سنی که باشی این کتاب به عنوان یک حل المسائل سخنرانی می‌تونه کمکت کنه.

بابک بهمن خواه, سخنران انگیزشی و نویسنده کتاب